Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Artikel 1: 
Definities Zorggroep Vitez: gebruiker van de algemene voorwaarden en zorgaanbieder.Zorgvrager: wederpartij van gebruiker van algemene voorwaarden die particulier, met een persoonsgebonden budget (PGB) of met een AWBZ indicatie (ZIN) gebruik wil maken van de diensten van Zorggroep Vitez.
Overeenkomsten: de begeleidingsovereenkomst en de overeenkomst eigen bijdrage tussen zorgvrager en Zorggroep Vitez met betrekking tot het leveren van zorg, het verblijf en de eigen bijdrage. 
Verblijf: domicilie in het kader van de zorg en begeleiding in fase 1, 2 of 3.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
Lid 1 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Zorggroep Vitez en zorgvrager. 
Lid 2
Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3: Indicatie 
Lid 1
De zorgvrager dient bij het aangaan van de overeenkomsten met Zorggroep Vitez te beschikken over een geldige AWBZ indicatie van de CIZ voor zorgverlening.
Lid 2 
Indien de AWBZ indicatie voor zorgverlening niet (meer) toereikend is voor de zorg die voor zorgvrager vereist is zal Zorggroep Vitez in overleg met de zorgvrager een her-indicatie aanvragen. 
Lid 3
Zorggroep Vitez beslist of een AWBZ indicatie voor zorgverlening al dan niet toereikend is.

Artikel 4: Individuele overeenkomsten
Lid 1
De individuele overeenkomsten tussen zorgvrager en Zorggroep Vitez wordt door de zorgaanbieder en zorgvrager of diegene die optreedt als wettelijk vertegenwoordiger gezamenlijk opgesteld. 
Lid 2
Zorgvrager is gehouden alle schriftelijke stukken, gegevens en overige bescheiden die Zorggroep Vitez nodig acht voor de uitvoering van de overeenkomsten in het kader van het leveren van zorg aan Zorggroep Vitez te verstrekken en Zorggroep Vitez direct te informeren indien zich feiten en omstandigheden voordoen die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
Lid 3 
Door ondertekening van de overeenkomst geeft zorgvrager Zorggroep Vitez toestemming alle handelingen te verrichten die Zorggroep Vitez nodig acht voor de uitvoering van de overeenkomsten in het kader van het leveren van zorg.
Lid 4 
Zorgvrager is uit hoofde van de overeenkomsten gehouden om medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomsten. 
Lid 5 
Indien de zorgvraag tijdens de uitvoering van de overeenkomsten wijzigt, kan de overeenkomst in onderling overleg tussen zorgvrager en Zorggroep Vitez dienovereenkomstig worden aangepast.

Artikel 5: Verblijf 
Lid 1
Zorggroep Vitez biedt cliënten in het kader van de zorg en begeleiding verblijf aan in de instelling indien een daartoe strekkende indicatie beschikbaar is.
Lid 2
Afhankelijk van de zorgbehoefte en indicatie is verblijf in fase 1, 2 of 3 binnen de instelling van Zorggroep Vitez beschikbaar. 
Lid 3. Zorggroep Vitez bepaalt in welke fase u verblijft. Aan het verblijf in een bepaalde fase kunnen geen verblijfsrechten worden ontleend.

Artikel 6: Eigen bijdrage 
Lid 1 
U betaalt een eigen bijdrage voor het verblijf, maaltijden, begeleiding, dagbesteding en recreatieve activiteiten. De hoogte wordt bepaald door de fase waarin u verblijft. (vermelden waar de hoogte van de eigen bijdrage kan worden gevonden, of dit bedrag jaarlijks wordt aangepast/geindexeerd is en of er sprake is van bijzondere tarieven)

Artikel 7: Inspanningsverplichting 
Lid 1 
Zorggroep Vitez verplicht zich de overeenkomst bekwaam en zorgvuldig uit te voeren. 
Lid 2
Zorggroep Vitez behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst ter zake deskundige derden in te schakelen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid 
Lid 1
Zorgvrager dient bij tekort schieten van Zorggroep Vitez in de uitvoering van de overeenkomst Zorggroep Vitez in de gelegenheid te stellen de tekortkoming(en) te herstellen. De zorgvrager dient Zorggroep Vitez schriftelijk in gebreke te stellen en aan Zorggroep Vitez dient een redelijke termijn van 2 maanden te worden geboden. 
Lid 2 
Behoudens bij gebleken opzet of grove schuld van Zorggroep Vitez is de aansprakelijkheid van Zorggroep Vitez beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar ter zake uitkeert. In het geval dat de verzekeraar van Zorggroep Vitez geen dekking biedt of niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Zorggroep Vitez beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is. Indien sprake is van een overeenkomst met een duur van drie maanden of meer, is de aansprakelijkheid van Zorggroep Vitez beperkt tot het bedrag dat gemoeid is met de overeenkomst over de drie maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. 
Lid 3 
Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door Zorggroep Vitez voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

Artikel 9: Einde individuele overeenkomsten 
Lid 1 
De overeenkomsten tussen Zorggroep Vitez en zorgvrager eindigt van rechtswege:
- door verloop van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan; 
- door overlijden van zorgvrager; 
- door faillissement van Zorggroep Vitez; 
- door gerechtelijke ontbinding; 
- door intrekking / beëindiging van de indicatie voor zorgverlening; 
- door intrekking / beëindiging van het PGB of ZIN van zorgvrager.

Lid 2 
Zorggroep Vitez kan de overeenkomst met zorgvrager met inachtneming van een opzegperiode van één kalendermaand schriftelijk eenzijdig opzeggen onder opgave van redenen indien: zorgvrager de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet nakomt; 
- zorgvrager weigert medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst; 
- zorgvrager de medewerkers van Zorggroep Vitez of door Zorggroep Vitez ingeschakelde derden en cliënten heeft beledigd, mishandeld of bedreigd; 
- zorgvrager niet langer beschikt over een indicatie voor zorgverlening / PGB budget en ondanks verzoek daartoe door Zorggroep Vitez nalaat een nieuwe indicatie aan te vragen; 
- Nadat er twee schriftelijke waarschuwingen zijn gegeven voor het: overtreden van de huisregels, onvoldoende medewerking aan het begeleidingsplan, niet nakomen van afspraken. 
- de zorgvraag van zorgvrager zich dusdanig ontwikkelt dat de vereiste zorg niet langer verantwoord kan worden geboden.

Lid 3 
Zorgvrager kan indien sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd de overeenkomst met Zorggroep Vitez schriftelijk opzeggen met inachtneming van een termijn van een maand. Bij niet inachtneming van de termijn van een maand zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht,
Lid 4
Bij opzegging van de zorg door Zorggroep Vitez, dan wel door Zorggroep Vitez ingeschakelde derden, neemt de zorgverlener een opzegtermijn van 1 maand in acht.

Artikel 10: Facturering en betaling
Lid 1 
Betaling van de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en overeenkomsten vindt plaats door maandelijkse facturering door Zorggroep Vitez aan de zorgvrager. Zorgvrager is hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de facturen. Indien zorgvrager zorg in natura ontvangt zal Zorggroep Vitez de zorg direct factureren aan het Zorgkantoor. 
Lid 2.
Indien blijkt dat de factuur niet binnen de betalingstermijn vanuit het PGB kan worden voldaan, zal Zorggroep Vitez de gespecificeerde factuur rechtstreeks bij zorgvrager in rekening brengen.
Lid 3 
Bij niet tijdige betaling door zorgvrager binnen de gestelde betalingstermijn, zoals die staat vermeld op de factuur, treedt zorgvrager onmiddellijk in verzuim zonder dat daartoe een schriftelijke ingebrekestelling is vereist en behoudt Zorggroep Vitez zich het recht voor haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten met onmiddellijke ingang op te schorten.
Lid 4 
In geval zorgvrager in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Zorggroep Vitez, komen alle kosten die Zorggroep Vitez in redelijkheid zowel in als buiten rechte heeft moeten maken ter verkrijging van voldoening van haar vordering, voor rekening van zorgvrager

Artikel 11: Klachtenregeling en toepasselijk recht 
Lid 1 
Indien zorgvrager klachten heeft betreffende de uitvoering van de overeenkomsten dient zorgvrager deze te melden bij de directie 
Lid 2 
Op alle (individuele) overeenkomsten met Zorggroep Vitez is Nederlands recht van toepassing. Indien blijkt dat de factuur niet binnen de betalingstermijn vanuit het PGB kan worden voldaan, zal Zorggroep Vitez de gespecificeerde factuur rechtstreeks bij zorgvrager in rekening brengen. 
Lid 3 
Bij niet tijdige betaling door zorgvrager binnen de gestelde betalingstermijn, zoals die staat vermeld op de factuur, treedt zorgvrager onmiddellijk in verzuim zonder dat daartoe een schriftelijke ingebrekestelling is vereist en behoudt Zorggroep Vitez zich het recht voor haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten met onmiddellijke ingang op te schorten. 
Lid 4 
In geval zorgvrager in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Zorggroep Vitez, komen alle kosten die Zorggroep Vitez in redelijkheid zowel in als buiten rechte heeft moeten maken ter verkrijging van voldoening van haar vordering, voor rekening van zorgvrager