Klachtenprocedure Zorggroep Vitez
 

De intentie van Zorggroep Vitez is om goede zorg te bieden, die aansluit bij de behoeften van de cliënt en voldoet aan de algemeen geldende vereisten van deze zorg.

Bij het verlenen van goede zorg past ook de goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van Zorggroep Vitez.

Wanneer er sprake is van onvrede over de zorg en diensten van Zorggroep Vitez, worden deze in eerste instantie met uw persoonlijk begeleider of coördinator besproken. Met hen wordt gekeken naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk is kan de klacht worden voorgelegd aan de Manager Zorg.

Klachtafhandeling conform de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg)

Indien u niet tevreden bent over de zorg die u wordt geboden of er zijn andere zaken in het contact met uw zorgaanbieder die volgens u anders en/of beter kunnen, dan is het goed daarover met uw zorgverlener of een vertegenwoordiger van de instelling te gaan praten. Door met elkaar in gesprek te gaan, worden de meeste problemen al opgelost.

Wanneer u er met elkaar niet uitkomt, dan kunt u, uw vraag/klacht neerleggen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang Drenthe. Hij/zij is onafhankelijk en heeft ruime ervaring in bemiddeling en het voeren van oplossingsgerichte gesprekken.

Hoe doet u dat?
Neem contact op met:
Zorgbelang Drenthe
- tel. 050-727 1500 (van maandag t/m donderdag tussen 09:00-16:00 uur)
- info@zorgbelang-drenthe.nl o.v.v. klachtenfunctionaris
- of per brief:
Zorgbelang Drenthe, t.a.v. klachtenfunctionaris, Annerweg 30, 9471 KV te Zuidlaren
Ook met vragen over deze dienst kunt u bij Zorgbelang Drenthe terecht.

Onafhankelijke geschillencommissie
Mocht u er ook met de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet uitkomen, dan kunt u doorverwezen worden naar de onafhankelijke geschillencommissie.

In het klachtenreglement zijn de algemene regels van Zorggroep Vitez voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven. Dit klachtenreglement is te vinden op onze website. In de folder van Zorgbelang Drenthe staat hun procedure uitgelegd.

zorgbelang


Zorgbelang Drenthe
De Kazerne, Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren
050 727 15 00
www.zorgbelang-drenthe.nl

geschillencommissie

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl 

 

Downloads