Missie en visie

 

Zorggroep Vitez wil er, vanuit een maatschappelijke betrokkenheid, aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking, psychosociale of psychiatrische problemen, mogelijkheden aangereikt krijgen om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Wij gaan uit van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt als het gaat om zorg, wonen, leren, dagbesteding en welzijn.

Wij richten ons op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Er is aandacht voor het positieve, uitgaande van een geloof in verandering en zelfherstellend vermogen van mensen. Krachten van de cliënt worden gebruikt om hun kwaliteit van leven te bevorderen. Maar niet op een manier dat alles maakbaar is. Voor iedere cliënt zal ontdekt moeten worden wat de hoogst haalbare vorm is van een kwalitatief goed leven. Zorggroep Vitez wil ruimte bieden voor participatie van de cliënt. Met participatie bedoelen we in de eerste plaats participatie op het niveau van de hulpverlening. De cliënt is een volwaardige partner in het begeleidingsproces.


Daartoe bieden wij cliënten, vanaf 18 jaar, een beschermend en veilig woonklimaat waar met begeleiding zo zelfstandig mogelijk gewoond kan worden. Wij denken dat zelfstandig mogelijk wonen, in combinatie met goede zorg op maat, aansluit bij wat nodig is om met succes te kunnen werken aan meer zelfstandigheid. We hebben oog voor de situatie en de mogelijkheden van iedere individuele cliënt en houden daar rekening mee als het gaat om zorg, wonen, werken, vrije tijd, dagbesteding en welzijn. Ook luisteren we naar wat cliënten en belangenbehartigers van onze ondersteuning vinden.

Missie

Zorggroep Vitez is een dynamische en professionele zorgonderneming voor mensen vanaf 18 jaar die, vanwege een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek, een indicatie voor 24-uurs zorg, hebben en gebaat zijn bij zorg en begeleiding in combinatie met wonen.

Onze cliënten hebben een zodanige zorgvraag dat zij moeilijk tot niet plaatsbaar zijn bij reguliere instellingen voor wonen en zorg. Wij helpen ze vooruit en stellen hen in staat om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving. Zorggroep Vitez biedt een gedifferentieerd zorgaanbod in een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie met een prettige, beschermde sfeer en een duidelijke structuur. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van onze cliënten ondersteund en dragen wij bij aan de kwaliteit van hun leven. Onze cliënten worden op een creatieve en flexibele wijze individueel begeleid naar meer zelfstandigheid, met als doel re-integratie in de maatschappij. Wij vinden het daarbij belangrijk dat onze cliënten in staat worden gesteld om zelf keuzes te maken.

Kortom: Zorggroep Vitez; waar een huis een thuis is.

Visie

Ten aanzien van de cliënt
Zorggroep Vitez wil er, vanuit een maatschappelijke betrokkenheid, aan bijdragen dat onze doelgroep mogelijkheden aangereikt krijgt om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Wij richten ons op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Daarbij gaan wij uit van iedere individuele cliënt als het gaat om welzijn, zorg en wonen, leren en dagbesteding. Er is aandacht voor het positieve, uitgaande van geloof in verandering en zelf herstellend vermogen van mensen. Krachten van de cliënt worden gebruikt om hun kwaliteit van leven te bevorderen. Voor iedere cliënt zal ontdekt moeten worden wat de hoogst haalbare vorm is van een kwalitatief goed leven. Zorggroep Vitez biedt ruimte voor participatie van de cliënt, daarom is de cliënt een volwaardige partner in het begeleidingsproces.

Wij bieden cliënten vanaf 18 jaar een beschermd en veilig woonklimaat waar met begeleiding zo zelfstandig mogelijk gewoond kan worden. In combinatie met goede zorg op maat zal dit aansluiten bij succesvol werken aan zelfstandigheid.

Ten aanzien van de medewerker
Wij zijn constant bezig met het ontwikkelen en professionaliseren van onze organisatie. 
Wij willen een uitdagende, boeiende organisatie zijn om voor te werken.

Zorggroep Vitez wil een goede betrouwbare werkgever zijn van een transparante organisatie met open communicatie als doel.

Ten aanzien van de organisatie
Zorggroep Vitez is ondernemend, maar waakt altijd over de continuïteit. Een gezonde bedrijfsvoering is een belangrijk uitgangspunt voor ons. Daarom wordt getracht zo effectief en efficiënt mogelijk te werken, zo wordt gestreefd naar een positieve uitkomst van de jaarrekening.

Wij zorgen ervoor dat we tijdig inspelen op de veranderende zorgvraag en de ontwikkelingen op de markt.

Het management ziet er nauwlettend op toe dat Zorggroep Vitez een organisatie is die flexibel blijft en “operational excellence” presteert: goede kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten.

Ten aanzien van de omgeving
Zorggroep Vitez is een maatschappelijk betrokken organisatie. 
Wij geloven dat, door ons open op te stellen naar onze omgeving en door een lerende organisatie te zijn, er veel inspiratie is te geven en te ontvangen. Wij zien mogelijkheden ons te ontwikkelen en we zullen onze omgeving daar positief mee beïnvloeden. Goede relaties en contacten met onze stakeholders en opdrachtgevers zijn van groot belang. Wij willen leren van elkaar.

Wij zien ons zelf als onderdeel van de gemeenschap waarin wij wonen en werken. Wij voelen ons dan ook mede verantwoordelijk voor het welzijn en de welvaart van de omgeving waarin wij als zorgaanbieder werkzaam zijn.